امکان سنجی


 ارزیابی و تجزیه عملکرد یک پروژه پیشنهادی که بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده است که روند تصمیم گیری آن پروژه را مشخص می کند  .
شرکت موج گویای پارس با داشتن نیروی فنی و متخصص ،امکان سنجی در تمامی نقاط کشور به صورت حضوری ورایگان جهت سهولت اجرای پروژه های در خواستی برای مشتریان مهیا کرده است .